درباره ایستا ساختار آذر

این شرکت در تاریخ 1387/01/28 تحت شماره 23631 تاسیس گردیده و در تاریخ 1387/11/22 موفق به دریافت رتبه ابنیه و ساختمان  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری گردید و از بدو تاسیس همکاری خود را با بخش دولتی آغاز نموده و در حال حاضر با ایجاد دفتر تهران فعالیت خود را گسترده تر نموده است و مشغول ارائه خدمات می باشد.